BBQ

Giá trên được tính bằng VNĐ, chưa bao gồm VAT
上記の値段はベトナムドンで計算する
All prices are in VND, excluding VAT